Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 25

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0004

Началната дата: 23.11.2017 15:49

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на газьол за отопление за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Прогнозно количество 30 000/Тридесет хиляди/литра, посоченото количество е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. Възложителят не дължи неустойка при неизразходване на количествата. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
  • Борсов договор - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:52
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 23 Ноември 2017 - 16:48
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:52
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 11:35