Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 29

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0003

Началната дата: 19.09.2018 15:55

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали"

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

 

Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 14:10
 • Обява - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 14:10
 • Докоментация - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Образци - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Приложение 1 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Приложение 2 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 10:05
 • Съобщение - Публикувано на: 19 Март 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 10:28
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Приложение към Протокол 2 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад от комисията - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Решение 313 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Решение 355 - Публикувано на: 11 Април 2019 - 13:58
 • Обявление за възлагане на доставка на лекарства - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019 - 10:08
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор 15 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Договор 16 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Договор 17 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Договор 18 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25