Версия за печат

00556-2016-0001

BG-Кърджали:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000234067

BG425, Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул.Добрич 44, За: Белин Георгиев Илчев, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62695, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 697 от 24.11.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00556-2016-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 28 от 16.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Ситигаз България ЕАД, Район Връбница, ул.Адам Мицкевич 4А, България 1360, София, Тел.: 02 9259495, E-mail: sofia@citygas.bg, Факс: 02 9259496

Интернет адрес/и:

URL: https://www.citygas.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на природен газ за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44.Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
64000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

26.01.2018 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 95.14% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Липса на необходимост от изразходване на прогнозните количества.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
60892.38 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.02.2018 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Белин Георгиев Илчев
VII.2)
Длъжност: Директор на Държавна психиатрична болница - Кърджали