Версия за печат

00556-2013-0002

BG-КЪРДЖАЛИ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Татяна Тодорова / Румяна Димитрова, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 315 от 17.04.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00556-2013-0002
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по обособени позиции


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 10/Обособена позиция № 2 от 16.07.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Търговска лига НАЦ" АД, Булстат 030276307, бул. "Г. М. Димитров" № 1, Р България 1172, София, Тел.: 02 9603785

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по обосолени позиции 2,3,4

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

17.09.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 2
Причини за забавянето: съгласно договорения срок за разсрочено плащане
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
22842.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

24.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Белин Георгиев Илчев
Длъжност: Директор