Версия за печат

00556-2013-0002

BG-КЪРДЖАЛИ: Покупка на изплащане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Димитрия Павлова / Румяна Димитрова, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Лечебно заведение

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: ДПБ - Кърджали, ул. "Добрич" № 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по обособени позиции.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33610000, 33620000, 33631000, 33642000, 33650000, 33630000, 33660000, 33670000, 33690000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в дерматологията
Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори
Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
Медикаменти за нервната система и сетивните органи
Медикаменти за дихателната система
Разни медикаменти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показатели; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 80
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 537299 от 17.04.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № История 10/Обособена позиция № 2 История / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по обособени позиции 2, 3, 4
V.1) Дата на сключване договора
16.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Търговска Лига НАЦ АД, 0302763072, бул."Г.М.Димитров" № 1, Р България 1000, София, Тел.: 02 9603785

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 28410 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 9/Обособена позиция № 1 История / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6
V.1) Дата на сключване договора
18.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Либра ЕАД, 102153152, ул."Околовръстен път" № 199а, Р България 1700, София, Тел.: 02 4341475

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 31442.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 12/Обособена позиция № 3 История / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по позиции 3, 4
V.1) Дата на сключване договора
16.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Медофарма" ЕООД, 121578346, ж.к."Младост", бл.38Б, Р България 1784, София, Тел.: 02 9743709

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 703.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История 11/Обособена позиция № 4 История / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6
V.1) Дата на сключване договора
16.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
17.04.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Софарма Трейдинг" АД, 103267194, ул."Л.Станчев"5, СБТ, ет.12, РБългария 1000, София, Тел.: 02 8133660

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 76050 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно нормата на чл.120 от Закона за обществените поръчки жалбата се подава от всяко заинтересовано лице до комисия за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, в десет дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие,а ако не е уведомено-от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор