Версия за печат

00556-2014-0001

BG-КЪРДЖАЛИ:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. ДОБРИЧ № 44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 390 от 31.03.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00556-2014-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 12/1 от 21.07.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Иван Динков Ташев, жк Орфей 30, Р България 6300, Хасково, Тел.: 0899 872571

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

21.07.2014 г. 

Крайна дата

27.05.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
34700 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

27.05.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в месеци: 10
Причини за забавянето: има подадена жалба в КЗК и обжалване във ВАС на новата процедура
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
67409.79 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.06.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Белин Георгиев Илчев
Длъжност: Директор