Версия за печат

00556-2015-0003

BG-Кърджали: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич № 44, За: Татяна Тодорова - гл. счетоводител, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ - Кърджали", по проект "Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ - Кърджали

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: сградите на рехабилитационен и остър сектор в ДПБ - Кърджали, ул. "Добрич" № 44, гр. Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ - Кърджали в съответствие с представеното от Възложителя архитектурно заснемане, като Изпълнителят ще изпълни изцяло необходимите видове работи, описани в документацията за участие в Процедурата и неговото техническо и ценово предложение

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Т3 - предлагана цена; тежест: 60
Показател: Т1 - срок за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: Т2 - гаранционен срок; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 704120 от 22.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни дейности
V.1) Дата на сключване договора
30.05.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
27.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

8

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ, ЕИК 131204831, ул. Христо Максимов № 29, Р България 2000, Самоков, Тел.: 0896 840712, E-mail: ianko_Slavchev@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 165965.42 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 3
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Изпълнението на поръчката с предмет: „Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали” е свързано с изпълнението на проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали”, по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, ПО МЯРКА 1:„ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.06.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Енел строй" ООД, "Караман" ООД, "Саварона" ЕООД, "Данаила Билд" ЕООД, ЕТ "Ас -Строй - Янко Славчев", ЕТ "Идеал - Хасан Юсеинов", "Прима Инженеринг" ООД, "Меаца" ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор