Версия за печат

00556-2015-0001

BG-Кърджали: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добричъ№ 44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb_kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb_kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти по бособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Склад за хранителни продукти на ДПБ - Кърджали, ул. Добрич № 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Договора е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали, съгласно приложена количествена и техническа спецификация. Посочените количества са прогнозни и не пораждат задължение за ДПБ - Кърджали да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на поръчката се определя на база прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнение на поръчката.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател Цена; тежест: 70
Показател: Показател Обоснован срок на доставка; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 678146 от 20.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 7 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка на хранителни продукти по ОП 1,2,3,4,5,6,7 и 8
V.1) Дата на сключване договора
27.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.07.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ РОСИ - РОСА ОВЧАРОВА ЕИК 818047531, кв. Възрожденци, бл.52А, ет.1, вх.Б, ап. 27, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0897 807874, E-mail: firma_rosi@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 206807.83 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

10.05.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Ес Енд Ди Корпорейшън" ЕООД "Мира Фууд" ЕООД "Надежда 2000" ЕООД "Салко" ООД "Дема комерс" ЕООД ЕТ "Роси - Роса Овчарова" Иван Динков Ташев "Хлебопроизводство - Кърджали" ООД "Уикенд" ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор