Версия за печат

00556-2014-0001

BG-КЪРДЖАЛИ: Покупка на изплащане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: лечебно заведение

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: ДПБ - Кърджали, ул. "Добрич" № 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03000000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03100000, 15100000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Продукти на земеделието и градинарството
Месо и месни продукти


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически показатели; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 80
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00556-2014-0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 596179 от 31.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 12/1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Иван Динков Ташев, ж.к. "Орфей" № 30, Р България 6300, Хасково, Тел.: 0899 872571

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 34700 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 13/5 / Обособена позиция №:5 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Салко" ООД, ЕИК 108551871, ул. "Язовирска" № 6, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62390

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 11386.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 14/2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дема-комерс" ЕООД, ЕИК 108029421, ул. "Славянска" № 33, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 10330.94 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 14/3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дема-комерс" ЕООД, ЕИК 108029421, ул. "Славянска" № 33, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 6150 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 14/4 / Обособена позиция №:4 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дема-комерс" ЕООД, ЕИК 108029421, ул. "Славянска" № 33, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 27075 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 14/7 / Обособена позиция №:7 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дема-комерс" ЕООД, ЕИК 108029421, ул. "Славянска" № 33, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 4150 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 14/8 / Обособена позиция №:8 / Заглавие:Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
21.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
19.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Дема-комерс" ЕООД, ЕИК 108029421, ул. "Славянска" № 33, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62999

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 29628.4 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор