Версия за печат

00556-2015-0002

BG-Кърджали: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул.Добрич 44, За: Татяна Тодорова - Главен счетоводител, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Лечебно заведение

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на периодични доставки на горово за отопление и транспорт за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ДПБ - Кърджали, ул.Добрич 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление, а именно Газьол за отопление маркиран - 30 000 литра =/- 20% и гориво за транспорт - Бензин А-95 100 литра +/- 20% и Дизелово гориво 3000 литра +/- 20% като количествата са прогнозни и зависят от финансовите средства и нуждите на ДПБ - Кърджали.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134000, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Газьол
Дизелово гориво

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 696 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на гориво за транспорт за нуждите на ДПБ - Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
23.12.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.12.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Петрол АД; ЕИК 831496285, хотел Ловеч, ул.Търговска 12, България 5500, Ловеч, Тел.: 02 9690300, E-mail: delovodstvo@petrol.bg

URL: www.petrol.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 5498 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 697 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на гориво за отопление за нуждите на ДПБ-Кърджали
V.1) Дата на сключване договора
23.12.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.12.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

САКСА ООД; ЕИК 131245283, УЛ.ТЪРГОВСКА 1, БЪЛГАРИЯ 2040, ДОЛНА БАНЯ, Тел.: 02 9712743

URL: www.saksa-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 35604 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.01.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ПЕТРОЛ АД, САКСА ООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Възлагането на горепосочената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоката - предмет на настоящата поръчка е определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса.