Версия за печат

00556-2015-0002

BG-Кърджали:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000234067

BG425, Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул.Добрич 44, За: Белин Георгиев Илчев, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62695, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 897 от 15.12.2015 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00556-2015-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 697 от 23.12.2015 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Сакса ООД, ул. Търговска 1, България 2040, Долна баня, Тел.: 02 9917224, E-mail: daniela.galabova@saksa.bg, Факс: 02 9917581

Интернет адрес/и:

URL: www.saksa-bg.com.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
29670 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

27.01.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 98% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Липса на необходимост от доставка на договореното количество.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
34544.78 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.03.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Белин Георгиев Илчев
VII.2)
Длъжност: Директор на Държавна психиатрична болница - Кърджали