Версия за печат

00556-2013-0002

BG-КЪРДЖАЛИ: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Димитрия Павлова / Румяна Димитрова, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

Друг: Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: ДПБ - Кърджали, ул. "Добрич" № 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33610000, 33620000, 33631000, 33642000, 33650000, 33630000, 33660000, 33670000, 33690000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в дерматологията
Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори
Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
Медикаменти за нервната система и сетивните органи
Медикаменти за дихателната система
Разни медикаменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества са подробно описани по позиции в техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
154030 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата, а класираните на първо място участници и определени за изпълнители на договора по обособени позиции /подпозиции за обособена позиция VІ/, преди подписване на договора, представят гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за участие / изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на ДПБ - Кърджали в ОББ гр. Кърджали IBAN BG97UBBS80023300154337, BIC UBBSBGSF. Гаранцията за участие разпределена по отделните обособени позиции е както следва: Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм – 20.00 /двадесет/ лева; Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система – 57.00 /петдесет и седем/ лева; Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба- 11.00 /единадесет/ лева; Обособена позиция № ІV - Нервна система – 1700.00 /хиляда и седемстотин/ лева; Обособена позиция V-Дихателна система – 24.00 /двадесет и четири/ лева; Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти – 29 /двадесет и девет/ лева. Гаранцията за участие трябва да е с валидност 120/сто и двадесет/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Гаранцията за участие в процедурата се освобождава или задържа при условията и сроковете, уредени в ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора по обособени позиции и се представя в деня на подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път, в условия на разсрочено плащане, в срок предложен от участника /в дни/, препоръчително - 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактурата за извършените доставки по заявки на възложителя, доказано с подписан двустранно приемо-предавателен протокол. Плащането се извършва по банкова сметка, посочена от изпълнителя от бюджетните средства на ДПБ Кърджали за 2013-2014 година;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик 1 - “Документи за подбор”- В този плик се поставят документите отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите: Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника; Заявление за участие – попълва се Образец № 1; Административни сведения - попълва се Образец № 2;Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 3; Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4; Регистрационни документи на участника:• единен индентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице; копие от документ за самоличност, когато участника е физическо лице или едноличен търговец; Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти – копие; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; Документ за закупена тръжна документация – копие; Документ за внесена гаранция за участие –оригинал на банковата гаранция за участие или копие на вносната бележка /платежното нареждане/; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП – попълва се Образец № 5 , Образец № 6 и Образец № 7.Забележка: Изискванията на буква “и” се отнасят до управителите или членовете на управителни органи на участниците, в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган, както и подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им; Кратка анотация / представяне за досегашната дейност на участникът по предмета на поръчката;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Декларация за приемане на условията по договора – Образец №13;Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние съгласно чл.50 от ЗОП; Минимални изисквания за техническите и квалификационни възможности на кандидатите съгласно чл.51 от ЗОП; Друга информация посочена в документацията за участие; Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: имената на подизпълнителите и процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнител; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 9;Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител и всеки един от тях представя документи по точки 6,10,14 и 15; Декларация за участие по обособени позиции – Образец №14; Забележка: Ако кандидатите или участниците участват като обединение или консорциум представят документи за участие съгласно изискванията на ЗОП.Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а и в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. „Плик №2 - „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №………………” – В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката: Техническа оферта Образец №12 по обособена позиция №………,;Приложение №1 към техническата оферта по обособена позиция №……. - на електронен и хартиен носител;Оторизационни писма. Плик №3 - „Предлагана цена по обособена позиция №…….” – В този плик се поставя ценовото предложение на участника: Образец №11 „Ценова Оферта” по обособена позиция №……….; Приложение №2 към ценовата оферта по обособена позиция №…………….. – на електронен и хартиен носител
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година /2012г./, заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводството; За новорегистрираните участници баланс, отчет за приходите и разходите от датата на регистрация до предходното отчетно тримесечие.; 2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, който са обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Да представи копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година /2012г./, заверен съгласно изискванията на Закона за счетоводството; За новорегистрираните участници баланс, отчет за приходите и разходите от датата на регистрация до предходното отчетно тримесечие. 2. Минимален оборот за последните три години от изпълнени сходни с предмета на поръчката договори– не по малко 100 000лв. 3. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за предходната 2012г.; Когато участникът е новоучреден или по други причини не може да представи информация за годишното си приключване на положителен финансов резултат за 2012г., следва да е получил референция от обслужваща банка като надежден и лоялен клиент, във връзка с участието си в настоящата процедура. За обединение/консорциум се представя референция за всеки от участниците в обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи изискуемите документи или не отговаря на някое от горните изисквания.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък с основните договори за доставка на лекарствени продукти за последните три години /2010, 2011 и 2012г. вкл. до крайния срок за подаване на оферти/, включително стойностите, датите и крайните клиенти. 2. Минимум 3/три/ броя референции/препоръки за добро изпълнение/ за последните три години /2010, 2011 и 2012г. вкл. до крайния срок за подаване на оферти/ като поне две от предходната или текущата година, с телефони за връзка с подписалия референцията. 3. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ към МЗ. 4. Заверено от участника копие на лицензия за търговия с наркотични вещества за медицински цели, когато се предлага доставка на такива. 5. Декларация, че оферираните лекарствени продукти отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ - притежават разрешение за употреба в страната и разрешение за продажба на всяка отделна партида, издадена от Изпълнителната агенция по лекарствата. 6. Декларация, че оферираните лекарствени продукти са с регистрирана пределна цена, по съответния ред; 7. Декларация, че оферираните лекарствени продукти са придружени с кратка характеристика на български език съдържаща информация по чл.34, ал.1 от ЗЛПХМ. 8. Декларация, че опаковката на оферираните лекарствените продукти отговаря на изискванията на Глава VІ от ЗЛПХМ; 9. Списък на техническото оборудване и складова база, документи за собственност или договори за ползване; 10. Списък на лицата отговарящи за контрола на качеството, документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършването на поръчката 11. Декларация за срока на годност на предлаганите лекарствени продукти.
Минимални изисквания: 1. Да имат сключени минимум 5/пет/ договора за последните три години /2010, 2011 и 2012г. вкл. до крайния срок за подаване на оферти/ за доставка на лекарствени продукти, като поне 2/два/ сключени договора през предходната или текущата година; 2. Да имат добра търговска репутация и опит в изпълнението на подобни поръчки, свързани с предмета на настоящата поръчка; 3. Разрешения и документи доказващи техническеската правоспособност и възможности на кандидата за изпълнение на поръчката; 4. При изпълнение на поръчката кандидатите/участниците се задължават да спазват действащите национални и международни стандарти в тази област; 5. Предлаганите лекарствени продукти следва да съответстват на техническата спецификация ; 6. Наличие на транспортни средства /минимум едно/ и складова база; 7. Отговорник за контрола на качеството във връзка с изпълнение на поръчката. 8. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти към датата на доставка не трябва да бъде по-малък от 60 % от обявения върху опаковката срок на производителя.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технически показатели; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 80

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.05.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.05.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.05.2013 г.  Час: 11:00
Място

Административен блок на ДПБ - Кърджали

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията е осигурен от деня на публикуване на Решението и Обявата в АОП, на посочения в обявата адрес на възложителя - www.dpb-kardjali.bg При издадено решение за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП и разяснения на поставени въпроси във връзка с постъпили писмени запитвания от потенциалните участници в процедурата, същите ще бъдат достъпни на посочения адрес на възложителя - www.dpb-kardjali.bg

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно нормата на чл.120 от Закона за обществените поръчки жалбата се подава от всяко заинтересовано лице до комисия за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, в десет дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие,а ако не е уведомено-от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на конкуренцията, Р БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Храносмилателна система и метаболизъм
1) Кратко описание

Храносмилателна система и метаболизъм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33610000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
1634 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система
1) Кратко описание

Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33620000

Описание:

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
4736 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Общи противовъзпалителни средства за системна употреба
1) Кратко описание

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33650000

Описание:

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
945 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Нервна система
1) Кратко описание

Нервна система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33660000

Описание:

Медикаменти за нервната система и сетивните органи

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
142317 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Дихателна система
1) Кратко описание

Дихателна система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33661000

Описание:

Медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
1974 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Разни медикаменти
1) Кратко описание

Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти, в т.ч.: VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони VІ-3-Мускулно-скелетна система VІ-4-Разни медикаменти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000, 33631000, 33642000, 33630000

Описание:

Разни медикаменти
Медикаменти, използвани в дерматологията
Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
2424 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение