Версия за печат

00556-2013-0001

BG-КЪРДЖАЛИ: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Димитрия Павлова / Румяна Димитрова, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

Друг: Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: ДПБ - Кърджали, ул. "Добрич" № 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03000000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03100000, 15100000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Продукти на земеделието и градинарството
Месо и месни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества хранителни продукти са подробно описани по позиции в техническа спецификация – раздел ІІ. „Общи изисквания към участниците и предлаганите хранителни продукти“, от документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
149271.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата, а класираните на първо място участници и определени за изпълнители на договора по обособени позиции, преди подписване на договора, представят гаранция за изпълнение на договора. Гаранция за участие / изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на ДПБ - Кърджали в ОББ гр. Кърджали IBAN BG97UBBS80023300154337, BIC UBBSBGSF. Гаранцията за участие разпределена по отделните позиции, както следва: 1. Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти – 322,00 лв.; 2. Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани -80,00 лв.; 3. Животински или растителни масла и мазнини-66,00 лв.; 4. Млечни продукти-199,00 лв.; 5. Различни хранителни продукти-67,00 лв.; 6. Хляб и тестени изделия-649,00 лв.; 7.Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти-59,00 лв.; 8. Месо и месни продукти-350,00 лв. Гаранцията за участие трябва да е с валидност 120/сто и двадесет/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Гаранцията за участие в процедурата се освобождава или задържа при условията и сроковете, уредени в ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % /три процента/ от стойността на договора по обособени позиции и се представя в деня на подписване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащане - отложено до 120 дни след доставката. Извършва се по банков път срещу издадена фактура по банкова сметка, посочена от изпълнителя от бюджетните средства на ДПБ - Кърджали за 2013 г. - 2014 г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците в процедурата представят предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в обявата и документацията за участие в процедурата, със следното съдържание: Плик №1 Документи за подбор съдържащ:Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника; Заявление за участие – по образец; Административни сведения - по образец; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – по образец; Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – по образец; Регистрационни документи на участника:ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице; - копие от документ за самоличност, когато участника е физическо лице или едноличен търговец;. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; Документ за внесена гаранция за участие –оригинал на банковата гаранция за участие или копие на вносната бележка /платежното нареждане/; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП – попълва се Образец № 5 , Образец № 6 и Образец № 7. Забележка: Изискванията на буква “и” се отнасят до управителите или членовете на управителни органи на участниците, в случай, че членовете са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган, както и подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им. Кратка анотация / представяне за досегашната дейност на участникът по предмета на поръчката; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Декларация, че участникъте съгласен и приема условията и клаузиту на проекто договора - по образец; Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние съгласно чл.50 от ЗОП; Минимални изисквания за техническите и квалификационни възможности на кандидатите съгласно чл.51 от ЗОП; Друга информация посочена в документацията за участие; Декларация за участието на подизпълнители – по образец; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: - имената на подизпълнителите и - процентът от общата стойност на поръчката или конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнител. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – по образец; Декларация за участие по обособени позиции - по образец; Забележка: Ако кандидатите или участниците участват като обединение или консорциум представят документи за участие съгласно изискванията на ЗОП. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”- за всяка обособена позиция – В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката: Техническа оферта - по образец; Приложение №1 към техническата офертата за доставка на хранителни продукти по обособени позиции - на хартиен носител; Плик №3 "Предлагана цена" - за всяка обособена позиция - В този плик се поставят Предлагана цена - по образец и Приложение №2 към ценовата оферта - на хартиен и електронен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година ; 2. Информация за общия оборот и оборота на стоките - обект на поръчката за последните 3 години. 3. Декларация, че приема условието на Възложителя за минимален срок на разсрочено плащане до 120 дни.
Минимални изисквания: 1. Минимален оборот на стоките предмет на поръчката за последните три години минимум 12 хил.лева за обособена позиция, за която е подадено предложението, а за ново регистрираните от датата на регистрация. 2. Минимален срок на разсрочено плащане – до 120 дни.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: : 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка, извършени през последните три години от кандидата, включително стойностите, датите и получателите. 2.Минимум две референции за изпълнени без забележки договори, касаещи предмета на поръчката /обособената позиция за която е подадено предложението/. 3.Описание на техническото оборудване, база и транспорт, които ще бъдат използвани при осъществяване на доставките, отговарящи на хигиенните изисквания за производство, съхранение и транспортиране на стоките съгласно нормативни изисквания, доказани с документи за собственост или за ползване.Описанието трябва да бъде придружено със съответните разрешителни от РЗИ /РИОКОЗ и ОДБХ/ ДВСК (РВМС). 4. Декларация, че предлаганите продукти и доставените стоки ще отговарят на изискванията БДС или на еквивалентни стандарти, ДВСК и същите ще са придружени със сертификат за годност. 5.Копие на Актуално удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за производство и търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва, издадено от компетентен орган. 6. Декларация, че предлаганите хранителни продукти отговорят на изискванията на възложителя в техничиската спицификация към документацията за участие в процедурата.
Минимални изисквания: : 1. През последните три години кандидата/участника да има минимум два изпълнени без забележки договора, касаещи предмета на поръчката /обособената позиция за която е подадено предложението/. 2. Да притежава (собствен или нает) търговски обект за търговия с хранителни продукти на едро или дребно. 3. Да разполага с един брой автомобил (собствен или нает) със съответната регистрация РВМС / ОДБХ. 4. Предлаганите продукти и доставените стоки да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба №5 от 25.05.2006год. за хигиена на храните. Опаковките на доставените хранителни продукти да отговаря на Наредбата за изискванията за етикиране и представянето на храните и други специални нормативни и поднормативни актове. Доставените хранителни продукти да са придружени със сертификат за годност. 5. Участника да е регистриран съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. 6.Максимален срок за извършване на доставките до два дни след получаване на заявката 7. Минимален остатъчен срок на годност на хранителните продукти не по малък от 60% от общия срок на годност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технически показатели; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 80

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.03.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.03.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.03.2013 г.  Час: 11:00
Място

Административен блок на ДПБ - Кърджали

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно нормата на чл.120 от Закона за обществените поръчки жалбата се подава от всяко заинтересовано лице до комисия за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, в десет дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие,а ако не е уведомено-от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на конкуренцията, Р БЪЛГАРИЯ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.02.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
1) Кратко описание

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти – 32190,00 лв. с ДДС – 26825,00 лв. без ДДС.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03000000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
26825 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани
1) Кратко описание

Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани -7992,00 лв.с ДДС– 6660,00 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
6660 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Животински или растителни масла и мазнини
1) Кратко описание

Животински или растителни масла и мазнини-6550,00 лв.с ДДС– 5458,33 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15400000

Описание:

Животински или растителни масла и мазнини

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация

Прогнозна стойност, без ДДС
5458.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Млечни продукти
1) Кратко описание

. Млечни продукти-19900,00 лв.с ДДС– 16583,33 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
16583.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Различни хранителни продукти
1) Кратко описание

Различни хранителни продукти-6734,00 лв.с ДДС– 5611,67 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
5611.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Хляб и тестени изделия
1) Кратко описание

Хляб и тестени изделия-64920,00 лв.с ДДС– 54100,00 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15810000

Описание:

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
54100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти
1) Кратко описание

Продукти на земеделието и градинарството-5880,00 лв.с ДДС– 4900,00 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03100000

Описание:

Продукти на земеделието и градинарството

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
4900 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Месо и месни продукти-34960,00 лв.с ДДС– 29133,33 лв. без ДДС

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Посочени по видове и прогнозни годишни количества в техническа спецификация.

Прогнозна стойност, без ДДС
29133.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение