Версия за печат

00556-2015-0003

BG-Кърджали: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич №44, За: Татяна Тодорова - Главен счетоводител, Р България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: Държавна психиатрична болница - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=835.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали, по проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: сградите на рехабилитационен и остър сектор в Държавна психиатрична болница – гр. Кърджали, ул. "Добрич" № 44, гр. Кърджали
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обектът на поръчката е текущ ремонт на две сгради на ДПБ – Кърджали: рехабилитационен и остър сектор, намиращи се в гр.Кърджали, ул. „Добрич“ № 44 и съгласно Наредба №1 за номенклатуата на видовете строежи, попада в І /първа/ група, ІІІ /трета/ категория.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидените видове работи са подробно описани в приложената количествена сметка. Всяка работа включва пълното й завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР /Правилници за изпълнение и приемане на СМР/. Възложителят стриктно ще следи за качеството на извършваните работи. За гарантиране качеството на влаганите материали, към акта за отчитане на извършените работи, освен подробна количествена сметка ще се прилагат и необходимите сертификати за качество на всички основни материали. След завършване на работата, преди приемане на обекта, изпълнителят ще почисти работната площадка и ще извози строителните отпадъци до депо, определено за целта от община Кърджали.

Прогнозна стойност без ДДС
222444 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лв. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие – банкова гаранция или парична сума внесена по сметка на възложителя.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Банка: Обединена българска банка клон Кърджали; Банков код (BIC): UBBSBGSF; Банкова сметка (IBAN):BG97UBBS80023300154337 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция, след спазване на процедурата по реда на чл.68, ал.8 от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка.Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 чл.62 и чл. 62а от ЗОП.Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция се отстранява от участие.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по сметка на възложителя или може да се представи под формата на банкова гаранция.Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Определеният изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията следва да бъде внесена преди подписване на договора по банкова сметка, която е указана в обявлението за обществената поръчка. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в български лева, по банков път както следва: а) авансово плащане – 30% след подписване на договор и представяне на оригинална фактура за авансово плащане с включен ДДС - полученото авансово плащане се приспада пропорционално от окончателното плащане по договора; б) окончателно плащане – до окончателната стойност на извършените работи, след приспадане на авансовото плащане по договора. Изпълнените работи ще се приемат след пълното им завършване в съответствие с изискванията на съответните ПИПСМР, при спазване на действуващите в страната нормативни актове и стандарти, след представяне на фактури и сертификати за качество на вложените материали и изделия. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се премахват от и за сметка на Изпълнителя. Срокът на окончателното плащане определен от възложителя е до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на посочените по-горе документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик №1 с надпис „Документи за подбор” - В този плик се поставят документите отнасящи се до критериите за подбор на участниците:1. Представяне на участника – Образец №1;2. Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника – Образец №13;3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1;4. Декларация от членовете на обединение – Образец №2;5. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – Образец №3;6. Декларация от подизпълнител – Образец №4;7. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участници/подизпълнители - Образец №5;8. Декларация по по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП – Образец №6;9. Декларация за приемане на условията по договора – Образец №7;10. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банковата гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 11. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП съгласно посоченото в т. 14 „Изискуемите документи за доказване на съответствие с минималните изисквания за технически възможности”;12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.Забележка: Ако участниците участват като обединение или консорциум представят документи за участие съгласно изискванията на ЗОП. Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” – В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №9, изготвено в съответствие с Приложение №2 към настоящата документация и подписано на всяка страница и подпечатано с печата на участника. 2. Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е приложимо;3. Програма за изпълнение на поръчката;4. Линеен план-график за изпълнение на поръчката. Плик №3 с надпис "Предлагана цена" със следното съдържание:1.Ценово предложение – Образец №10, подписано и подпечатано от участника на всяка страница;2.Остойностени количествени сметки и приложения, подписани и подпечатани от участника на всяка страница (на хартиен и електронен носител XLS формат). Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая без включен ДДС и да включват всички разходи по изпълнението на обществената поръчка, съгласно условията на настоящата документация за участие. ДДС се начислява върху получената обща стойност. Ценовото предложение се подписва на всяка страница и подпечатана с печата на участника. Извън плика с надпис “Предлагана цена”, участникът не трябва да посочва никаква информация, относно цената на стоките/дейностите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: •Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката / Образец №8/, и: -посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. •Списък на технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството – попълва се Образец №11 на списък на собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството и се прилага декларация за ангажираност от всяко едно от лицата /Образец №12/. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на строителството; •Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентна система за качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството. •Копие от сертификат, който удостоверява съответствието на участника със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2005 или еквивалентна система за опазване на околната среда. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда. •Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно: участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. За допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма изискване за набавянето на удостоверението, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
Минимални изисквания: 1) Участникът да има опит да предоставя строителните работи, като да е изпълнил поне едно еднакво с предмета на обществената поръчка или сходно с предмета на обществената поръчка строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Под строителство еднакво с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано вътрешно преустройство на сграда. Под строителство сходно с предмета на обществената поръчка следва да се разбира строителство, при което е изпълнявано реконструкция и/или ремонт и/или изграждане на сграда. 2) За изпълнението на поръчката участникът следва да разполага с технически лица, назначени на трудов договор или привлечени по граждански договор, които да отговарят на следните изисквания: 1.Ръководител на обекта, както следва: • да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или или еквивалентна специалност, придобита в чужбина, или строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна специалност, придобита в чужбина; • с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”. 2.Експерт строителство, както следва – образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер „ПГС“ или еквивалентна специалност, придобита в чужбина, с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността. 3.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Не се допуска посочването на еднакви технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, в оферти на двама или повече участници. В случай, че в офертата на участник е посочено техническо лице, което участникът ще използва за извършване на строителството, и същото това лице е посочено в екипа от специалисти на друг участник, след спазване на чл.68, ал.8 от ЗОП, ако не бъде отстранена констатираната нередовност, и двамата участника ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка. 3)Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството. 4)Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 14001:2005 – система за опазване на околната среда или еквивалент или да представи други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството. 5)Участникът следва да представи Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - (заверено копие), а именно ПЪРВА група, ТРЕТА категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в едномесечен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изисквания по настоящата точка документ, удостоверяващ вписването му в ЦПРС. Продължава в раздел VІ.3 Допълнителна информация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Т3 - предлагана цена ; тежест: 60
Показател: Т1 – срок за изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: Т2 – гаранционен срок; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.01.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.01.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.01.2016 г.  Час: 12:00
Място

административната сграда на лечебното заведение

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Изпълнението на поръчката с предмет: „Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали” е свързано с изпълнението на проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали”, по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“, ПО МЯРКА 1:„ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“, В РАМКИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от раздел ІІІ.2.3)Технически възможности - минимални изисквания: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл.49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно нормата на на чл.120, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.12.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ