Версия за печат

00556-2015-0001

BG-Кърджали: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич №44, За: Татяна Тодорова - Главен счетоводител, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dpb-kardjali.bg/wp/?page_id=661.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Склад за хранителни продукти на ДПБ-Кърджали, ул.Добрич № 44
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12/дванадесет/ месеца, при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общата стойност на поръчката се определя в лева, съгласно стойността на класираните на първо място предложения по обособени позиции. Посочените количества по количествената спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължение за ДПБ - Кърджали да ги закупи в целия прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС
220723.4 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е 1% от прогнозната стойност на обособената позиция, определена за всяка обособена позиция по отделно и подробно посочена в техническата спецификация в документацията за участие в процедурата. Участниците, които са вписани регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквиввалентен регистър на държава членка на Европейския съюз и участват по обособена позиция №8 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП” съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП не представят гаранция за участие. Кандидатът или участникът избира сам формата на гаранцията за участие – банкова гаранция или парична. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на представяне на офертата. Когато кандидатът или участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: Банка: Обединена българска банка клон Кърджали Банков код (BIC): UBBSBGSF Банкова сметка (IBAN): BG97UBBS80023300154337 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или банкова гаранция. Кандидатът или участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на поръчката без включен ДДС. Участниците, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз и участват по обособена позиция №8 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП” в съответствие с чл.59, ал.6 от ЗОП не представят гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Определеният изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато определеният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, и че е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора плюс два месеца. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията следва да бъде внесена преди подписване на договора по банкова сметка, която е указана в обявлението за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва отсрочено, чрез банков превод в левове, в срок от 60/шестдесет/ дни след представяне на фактурата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обособена позиция №8 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП” е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик 1 - “Документи за подбор”- В този плик се поставят документите отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите: Оферта–Образец №1,Списък на документите, съдържащ вида и броя на документите в офертата – подписан и подпечатан от участника– Образец №15;Представяне на участника-попълва се Образец №2;Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни свързани с поръчката - Образец № 3. 6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП–Образец №4 Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участници/подизпълнители - Образец № 5 или Образец № 6 в зависимост от декларираните обстоятелства; Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП–Образец №7;Документ за внесена гаранция за участие–оригинал на банковата гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП:Списък на доставките за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – удостоверение издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката;Описание на техническото оборудване, база и транспорт, които ще бъдат използвани при осъществяване на доставките, отговарящи на хигиенните изисквания за производство, съхранение и транспортиране на стоките съгласно нормативни изисквания, доказани с документи за собственост или за ползване;10.3. Декларация, че предлаганите продукти и доставените стоки да отговарят на действащото законодателство, по отношение на тяхното качество и безопасност за консумация от хора, съпроводени с документи удостоверяващи това – за всяко доставено количество – свободен текст;Копие на Актуално удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за производство и търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва, издадено от компетентен орган;Декларация, че предлаганите хранителни продукти отговарят на изискванията на възложителя в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата – свободен текст;10.6. Декларация, че предлаганите хранителни продукти ще бъдат с минимален остатъчен срок на годност не по-малък от 60% от общия срок на годност – свободен текст;10.7. Декларация, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквиввалентен регистър на държава членка на Европейския съюз – свободен текст; Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 9;Декларация за приемане на условията по договора–Образец №13;Декларация за участие по обособени позиции – Образец №14; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Забележка: Ако кандидатите или участниците участват като обединение или консорциум представят документи за участие съгласно изискванията на ЗОП. „Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №……” – В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката: Техническа оферта Образец № 12 по обособена позиция №……; Приложение № 1 към техническата оферта по обособена позиция №…… - на електронен /CD/ и хартиен носител; Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е приложимо; Плик № 3 - „Предлагана цена по обособена позиция №…… – В този плик се поставя ценовото предложение на участника: Образец № 11 „Ценова Оферта” по обособена позиция №…; Приложение № 2 към ценовата оферта по обособена позиция №………
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Няма.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – удостоверение издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Описание на техническото оборудване, база и транспорт, които ще бъдат използвани при осъществяване на доставките, отговарящи на хигиенните изисквания за производство, съхранение и транспортиране на стоките съгласно нормативни изисквания, доказани с документи за собственост или за ползване. 3. Декларация, че предлаганите продукти и доставените стоки да отговарят на действащото законодателство, по отношение на тяхното качество и безопасност за консумация от хора, съпроводени с документи удостоверяващи това – за всяко доставено количество – свободен текст. 4. Копие на Актуално удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за производство и търговия с храни, обхващащо групите храни, за които участникът участва, издадено от компетентен орган. 5. Декларация, че предлаганите хранителни продукти отговарят на изискванията на възложителя в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата – свободен текст. 6. Декларация, че предлаганите хранителни продукти ще бъдат с минимален остатъчен срок на годност не по-малък от 60% от общия срок на годност – свободен текст. 7. Декларация, че участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквиввалентен регистър на държава членка на Европейския съюз – свободен текст. Забележка: Отнася се само за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания при участието им по обособена позиция №8 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП” е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписването в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.
Минимални изисквания: 1. Участниците да имат изпълнени минимум 10/десет/ доставки през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 2. Да разполага минимум с един брой автомобил (собствен или нает), отговарящ на изискванията на действащото законодателство – чл.6 от Регламент №852 от 2004г. 3. Предлаганите продукти и доставените стоки да отговарят на действащото законодателство, по отношение на тяхното качество и безопасност за консумация от хора, съпроводени с документи удостоверяващи това – за всяко доставено количество. Опаковките на доставените хранителни продукти да отговарят на Наредбата за изискванията за етикиране и представянето на храните и други специални нормативни и подзаконови нормативни актове и на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие в процедурата. 4. Да притежава (собствен или нает) търговски обект за търговия с хранителни продукти на едро или дребно, регистриран съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните. 5. Предлаганите хранителни продукти да отговарят на изискванията на възложителя в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата; 6. Минимален остатъчен срок на годност на хранителните продукти не по-малък от 60% от общия срок на годност. 7. Участниците, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания да бъдат вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквиввалентен регистър на държава членка на Европейския съюз.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател Цена; тежест: 70
Показател: Показател Обоснован срок на доставака; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.08.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.08.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.08.2015 г.  Час: 12:00
Място

административната сграда на лечебното заведение

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно нормата на на чл.120, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.07.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци - пресни
1) Кратко описание

Доставка на плодове и зеленчуци - пресни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
35458 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
1) Кратко описание

Доставка на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
6266 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Животински или растителни масла и мазнини
1) Кратко описание

Доставка на животински или растителни масла и мазнини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
11568 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на млечни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
25005 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Различни хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на Различни хранителни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
44623.4 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Хляб и тестени изделия
1) Кратко описание

Доставка на хляб и тестени изделия

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
48623.6 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на Месо и месни продукти

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
29330 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

3) Количество или обем

Подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация към Документацията за участие в процедурата.

Прогнозна стойност, без ДДС
19849.4 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12