Версия за печат

00556-2014-0002

BG-КЪРДЖАЛИ: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000234067

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: БЕЛИН ИЛЧЕВ - ДИРЕКТОР, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

Електронен достъп до информация: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: лечебно заведение

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ДПБ - Кърджали, ул. "Добрич" № 44
Код NUTS: BG425
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000, 33620000, 33631000, 33642000, 33650000, 33630000, 33660000, 33670000, 33690000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в дерматологията
Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори
Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
Медикаменти за нервната система и сетивните органи
Медикаменти за дихателната система
Разни медикаменти

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Технически показатели; тежест: 20
Критерий: Цена ; тежест: 80
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 121 - 214985 от 27.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 18 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по обособени позиции 1,2,3,4
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Търговска лига НАЦ" АД, бул. " Г.М. Димитров" № 1, Р България 1000, София, Тел.: 02 9603780

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 18649.72 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 19 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по обособени позиции 2,3,4,6
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Фаркол" АД, ул. "Сан Стефано" № 28, Р България 8000, Бургас, Тел.: 056 851721

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 26999.58 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 20 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали по обособени позиции 1,2,3,4,5,6
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

26.06.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Софарма Трейдинг" ЬД, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, Р България 1000, София, Тел.: 02 133660

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 197112.63 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"Софарма Трейдинг" АД, ЕИК 103267194, гр. София, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 5 "Търговска лига НАЦ" АД, ЕИК 0302763072, гр. София, бул. "Г.М.Димитров" № 1 "Фьоникс Фарма" ЕАД, ЕИК102153152, гр. София, ул. "Околовръстен път" № 199а "Фаркол" АД, ЕИК 102227154, гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" № 28