Версия за печат

00556-2014-0002

BG-КЪРДЖАЛИ:

РЕШЕНИЕ

Номер: 828 от 07.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДЪРЖАВНА ПСИХАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, Р БЪЛГАРИЯ 6600, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали"

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000, 33620000, 33631000, 33642000, 33650000, 33630000, 33660000, 33670000, 33690000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в дерматологията
Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори
Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
Медикаменти за нервната система и сетивните органи
Медикаменти за дихателната система
Разни медикаменти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 532 от 26.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 121 - 214985 от 27.06.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 556-2014-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.06.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл.39, ал.1, т. 2 от ЗОП, поради несъответствие на подадените оферти, прекратявам процедурата по незаетите номенклатури от обособени позиции.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА И МЕТАБОЛИЗЪМ 33610000-A02BA02Ranitidine film-coated tablets 150mg;A02BA03Famotidine tablets 40mg;A02BA03Famotidine tabl. film40mg;A02BA03Famotidinetabl. film20mg;A03FA01Metoclopramide tablets 10mg;A03FA01Metoclopramide solution for injection 10mg;A03FA01Metoclopramide solution for injection10mg/2mlmg;A11DA01Thiamine sol.for inj.40mg;A11DBThiamine hydrochloride (Vitamin B1)/ Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6)/ Cyanobalamin (Vitamin B12) film-coated tablets 100 mg/200 mg/200 mcg;КРЪВ И КРЪВООБРАЗУВАЩИ ОРГАНИ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА 33620000- C01BB01/ N01BB02 Lidocaine solution for injection 5mg/ml-10ml/mg;C01BB01/ N01BB02Lidocaine solution for injection10mg/ml-10mlmg; C01BB01/ N01BB02 Lidocaine solution for injection 20mg/ml-2mlmg;C01CA24Epinephrine solution for injection, pre-filled syringe150 mcg/ 0,3 mlmg;С04AX21 Naftidrofuryl hydrogen oxalate coat.tablets 50mg;C04AX21 Naftidrofuryl hydrogen oxalatefilm- coated tablets50mg; C04AX21 Naftidrofuryl hydrogen oxalate capsules 100mg;C07AA05Propranolol tablets 40mg;C07AA05Propranolol tablets 40mg;C07AB03 Atenolol film-coat. Tabl.25mg;C08CA05 Nifedipinefilm- coated tablets10mg;C09BA02 Enalapril maleate; Hydrochlorthiazide tablets10 g/12,5 mg;C09BA02 Enalapril maleate; Hydrochlorthiazide tablets10 mg/ 12,5 mg;ОБЩИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНА УПОТРЕБА 33650000-J01CR02Amoxicillin and enzyme inhubitor tabl. film - coated625mg;J01CR02Amoxicillin/ Clavulanic acid film-coated tablets 500 mg/125 mg;J01CR02Amoxicillin/ Clavulanic acidfilm-coated tablets 500 mg/ 125 mg;J01FA09Clarithromycin granules for oral suspension 250 mg/5 ml - 60 ml mg;N01AX10Propofolemulsion for injection/ infusion200mg/20ml;НЕРВНА СИСТЕМА 33660000-N03AF01Carbamazepinetablet200mg;N03AG01Valproic acid tablet prolong. 500mg;N03AG01Valproic acidtablet prolong. 300mg N03AG01 Valproic acid prolong.tablets300mg;N03AG01Valproic acid prolong.tablets500mg;N03AG01Sodium Valproate solution for injection/infusion100 mg/ml-5 mlmg;N03AX09Lamotrigine tablets50mg;N03AX09 Lamotrigine tablets 25mg;N03AX16Pregabalinhard capsules 75mg;N05AA01Chlorpromazinesol.inj.50mg/ 5ml;N05AA01Chlorpromazine sol.inj.25mg/ 5ml;N05AH02Clozapinetabl25mg;N05AH03 Olanzapine таблетки диспергиращи се в устата10mg;N05AH03Olanzapine orodispersible tab 5mg;N05AH03 Olanzapine orodispersible tabl20mg;N05AH03 Olanzapine orodispersible tabl 15mg;N05AH04 Quetiapine film-coated tablets 25 mg;N05AH05Asenapine sublingual tablets 5mg;N05AX08Risperidone orodispersible tablet 0.5mg;N05AX12Aripiprazole solution for injection7.5mg/ml;N06AB10 Escitalopram film-coated tablets 20mg;N06AB10Escitalopram film-coated tablet 20mg;N06AB06Sertraline film-coated tablet100mg; N06AX05 Trazodone Prolonged release tablets 300mg;N06AX11Mirtazapinetabl.film 30mg;N06AX11 Mirtazapine film-coated tablets 15mg;N06AX14Tianeptine coated tablet 12.5mg;N06AX16Venlafaxine prol.-release caps75mg;N06AX16 Venlafaxine prol.-release caps 150mg;N06AX16Venlafaxin prolonged release tablet 150mg;N06AX16Venlafaxin prolonged release tablet 75mg;N06AX16Venlafaxine tablets 37.5; Информацията продължава в раздел VІ "Друга информация"

IV.4) Най-ниска оферирана цена

N06AX16 Venlafaxine tablets 75;N06AX17Milnacipran capsule hard 25;N06BX03 Piracetam tabl. film800;N06BX03Piracetamtabl. film1200mg;N06BX03 Piracetam capsule, hard400;N06BX03Piracetam film-coated tablets 800;N06BX03 Piracetamfilm-coated tablets 800;N06BX03Piracetamfilm coated tablet1200;N06BX03 Piracetam capsules, hard 400;N06BX03 Piracetam capsules, hard 800;N06BX03Piracetam film-coated tablets 800;N06BX03Piracetamfilm coated tablet1200; N06BX03 Piracetam film-coated tablets 800;N06BX03Piracetampowder for oral solution1200;N06BX03Piracetamsol.for inj.1000;N06BX03Piracetamsolution for infusion12000;N06BX18Vinpocetine tablet5mg;N06DA02Donepezil film-coated tablets5 ;N06DA02Donepezil film-coated tablet5;N06DA02Donepezilfilm-coated tablet10;N06DA02Donepezil hydrochloride orodispersible tablets5 N06DA03-V03AB30 Naltrexone film-coated tablets50;РАЗНИ МЕДИКАМЕНТИ 33690000- ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 33631000-D08AG02Povidone-iodinecut. sol7,5g/100g;МУСКУЛНО СКЕЛЕТНА СИСТЕМА 33630000-M03AB01 Suxamethonium solution for injection 10 mg/ml - 5 ml;РАЗНИ МЕДИКАМЕНТИ 33690000-B05CX01 Glucose solution for injection GLUCOSE 10 % 500 ml;V07AB00 Water for injection solution for injection10ml;виприн лосион п-в въшки лос. 100 мл;перхидрол 30% 600 мл;спринцовка 20 мл.системи кръвопреливни;санпласт 5/5;

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Решението се изпраща с електронен подпис до Регистъра на АОП.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Белин Георгиев Илчев
Длъжност: Директор