Версия за печат

00556-2013-0002

BG-КЪРДЖАЛИ:

РЕШЕНИЕ

Номер: 418 от 17.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - КЪРДЖАЛИ, УЛ. "ДОБРИЧ" № 44, За: Димитрия Павлова / Румяна Димитрова, Р БЪЛГАРИЯ 1000, КЪРДЖАЛИ, Тел.: 0361 62694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: ДПБ - КЪРДЖАЛИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

Друг: Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали”

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 315 от 17.04.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 556-2013-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.04.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл.39, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП, поради неподадени оферти и несъответствие на подадените оферти, прекратявам процедурата по незаетите номенклатури от обособени позиции.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

№ Анатомо-терапевтичен код /АТС-код/ Международно непатентно наименование /INN/ Лекарствена форма Количество на активното лекарствено вещество Общо количество VІ-Разни медикаменти 53 J01CA04 Amoxicillin tabl. dispersible 1000 mg 600 58 J01FA09 Clarithromycin tabl. modif. release 500 mg 70 65 N02BE01 Paracetamol solution for infusion 10 mg/ml - 50 ml mg 10 75 N03AX09 Lamotrigine dispersible tablet 25 mg 150 76 N03AX09 Lamotrigine dispersible tablet 50 mg 150 127 N06AX11 Mirtazapine orodispersible tablets 45 mg 600 129 N06AX16 Venlafaxine tablets 75 mg 1800 147 N06DA03 Rivastigmine capusule, hard 3 mg 140 156 D08AG02 Povidone-iodine ointment 0,1 g/1g 15 157 H02AB02 Dexamethasone sol. inj. 8 mg 20

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, РБългария 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Решението се изпраща с електронен подпис до Регистъра на АОП.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Белин Георгиев Илчев
Длъжност: Директор на Държавна ДПБ - Кърджали