Версия за печат

00556-2015-0002

BG-Кърджали:

РЕШЕНИЕ

Номер: 897 от 15.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул. Добрич № 44, За: Татяна Тодорова - главен счетоводител, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 662694, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Място/места за контакт: Татяна Тодорова - главен счетоводител

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: лечебно заведение

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на ДПБ-Кърджали

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП сеобуславя от обстоятеулството че стоката предмет на настоящата поръчка е определена по списък предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стокова борса. Списъкът на тези стоки от е одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагането на закона за обществените поръчки

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 98884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Белин Георгиев Илчев
Длъжност: Директор