Версия за печат

00556-2016-0001

BG-Кърджали:

Решение за откриване на процедура


Решение номер 697 от дата 24.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000234067

BG425, Държавна психиатрична болница - Кърджали, ул.Добрич 44, За: Белин Георгиев Илчев, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 62695, E-mail: dpb_kardjali@abv.bg, Факс: 0361 62694

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dpb-kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dpb-kardjali.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, разделянето на обособени позиции не е възможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 64000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.79, ал.1, т.3, буква в от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.3 и т.10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дейностите разпределение и снабдяване от крайни снабдители на природен газ подлежат на задължително лиценжиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само една лицензияза разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Необходимо е да се сключи договор за доставка на природен газ за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали. Ситигаз България ЕАД осъществява доставката и разпределението на природен газ за територията на обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. Съгласно справка за издадените лицензии от КЕВР с лицензия №Л-209-08/03.10.2006Г. за разпределение на природен газ и №Л-209-12/27.04.2009Г. за снабдяване на природен газ от краен снабдител КЕВР е лицензирала Ситигаз България ЕАД за дейностите по чл.39, ал.1, т.2-4, 7 и 10 от ЗЕ. Информация за така издадените лицензи и техния обхват е публикувана на интернет страницата на КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/licenses_gaz_2015.pdf, Ситигаз България ЕАД, гр.София е посочено под номер 13 като единствен доставчик на природен газ на територията на община Кърджали, на която е разположена Държавната психиатрична болница - Кърджали. Ситигаз България ЕАД, със седалище и адрес на управление : област София, община Столична, град София 1360, район Връбница, ул.Адам Мицкевич 4 е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането й на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Кърджали.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП покана за участие няма да се изпраща. Договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Кърджали, а именно Ситигаз България ЕАД с ЕИК 131285259.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно по чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Белин Георгиев Илчев

VIII.2) Длъжност

Директор на Държавна психиатрична болница - Кърджали