Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051550

Началната дата: 22.03.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на хигиенно почистване на помещения в ДПБ – Кърджали. Услугата ще се извършва с 6 /шест/ броя хигиенисти: •1 хигиенист в Геронтопсихиатрично отделение; •1 хигиенист в Първо мъжко отделение; •3 хигиенисти в Отделение за лечение на зависимости; •1 хигиенист в Консултативно-диагностичен блок. Петимата хигиенисти в отделенията ще работят на сумарен график- дежурства, а единият в консултативно-диагностичен блок на редовен график от 8 часа без събота и неделя. Цените в предложението на кандидата да са в български лева и да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател /ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” №44 с включени всички разходи и данъци/. Заплащането на извършените услуги по хигиенно почистване ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата за съответния период. Времето за изпълнение ще е отразено в месечен график, съобразен със спецификата на здравните грижи и лечебния процес в конкретизираните отделения /структурни звена на болницата. Валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 22 Юни 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 22 Март 2016
  • Документация - Публикувано на: 22 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 07 Април 2016