Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 30

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0004

Началната дата: 03.12.2018 10:33

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор 10 - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 15:08
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 10:33
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Февруари 2019 - 15:08
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 02 Април 2020 - 16:01
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0003

  Началната дата: 19.09.2018 15:55

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 14:10
 • Обява - Публикувано на: 16 Октомври 2018 - 14:10
 • Докоментация - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Образци - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Приложение 1 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Приложение 2 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:21
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 14:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 14 Януари 2019 - 10:05
 • Съобщение - Публикувано на: 19 Март 2019 - 12:00
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Декември 2018 - 10:28
 • Протокол 2 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Приложение към Протокол 2 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Протокол 3 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Приложение 1 към Протокол 3 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Приложение 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад от комисията - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Решение 313 - Публикувано на: 27 Март 2019 - 08:25
 • Решение 355 - Публикувано на: 11 Април 2019 - 13:58
 • Обявление за възлагане на доставка на лекарства - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:21
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019 - 10:08
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор 15 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Договор 16 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Договор 17 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Договор 18 - Публикувано на: 20 Май 2019 - 13:25
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор със Софарма Трейдинг - Публикувано на: 27 Септември 2021 - 20:00
 • Обявление за приключен договор с Медофарма - Публикувано на: 27 Септември 2021 - 20:00
 • Обявление за приключен договор с Фьоникс Фарма - Публикувано на: 27 Септември 2021 - 20:00
 • Обявление за приключен договор с Фаркол - Публикувано на: 27 Септември 2021 - 20:00
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0002

  Началната дата: 07.08.2018 09:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Решение - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Приложение 1 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Приложение 2 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 13:24
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 3 с приложение - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 855 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 856 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 857 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 858 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 859 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 860 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 861 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 927 - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 10:41
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:54
 • Договор 2 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 3 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 4 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 5 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 6 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 7 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор No 1 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 2 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 3 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 4 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 5 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 6 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 7 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0001

  Началната дата: 10.01.2018 11:45

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Документация - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Решение 62 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Доклад - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Решения за промяна
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 13:52
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Протокол 2 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Март 2018 - 12:02
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 14 Март 2018 - 12:02
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:47