Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0003

Началната дата: 13.12.2014 15:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на Държавна психиатрична болница-Кърджали

Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Информация за изпълнение на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0002

  Началната дата: 26.06.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Решение - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Документация - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 18 Юли 2014
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 24 Юли 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнението на договор с Търговска Лига ЕООД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Информация за изпълнението на договор със Софарма АД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Информация за изпълнението на договор с Фаркол ЕООД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на част от позициите - Публикувано на: 14 Ноември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0001

  Началната дата: 31.03.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. февруари 2015 - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Плащане за м. март 2015 - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Плащане за м. април 2015 - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Плащане за м. май 2015 - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане за м. юни 2015 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Плащане за м. юли 2015 - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Плащане за м. август 2015 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Плащане за м. септември 2015 - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Плащане за м. октомври 2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември и декември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане за м. февруари 2016 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Плащане за м. март 2016 - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Вътрешен номер в системата: 17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0001

  Началната дата: 31.03.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор със Салко ООД - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Информация за сключен договор със Салко ООД - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Документация - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Вътрешен номер в системата: 15

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 26.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 13.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от ДПБ – Кърджали за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.“

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Май 2014