Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 33

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2019-0003

Началната дата: 16.12.2019 18:45

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор 13 - Публикувано на: 20 Март 2020 - 12:40
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Декември 2019 - 18:45
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Март 2020 - 12:40
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2019-0002

  Началната дата: 19.09.2019 09:34

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти извън Приложение № 2 от ПЛС за нуждите на ДПБ - Кърджали.

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали за срок от 24 месеца.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:25
 • Обявление - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:25
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:25
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Приложение 1 - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Приложение 2 - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Информация по чл. 44, ал.3, т.1 ЗОП - Публикувано на: 07 Октомври 2019 - 11:26
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:11
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 25 Февруари 2022 - 19:00
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 25 Февруари 2022 - 19:00
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 25 Февруари 2022 - 19:00
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 25 Февруари 2022 - 19:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Ноември 2019 - 10:22
 • Решение - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Доклад - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 14:52
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 13:35
 • Договор 10 - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 13:35
 • Договор 11 - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 13:35
 • Решения за прекратяване
 • Решение 79 - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 12:05
 • Обявление за частично прекратяване - Публикувано на: 07 Януари 2020 - 12:05
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2019-0001

  Началната дата: 19.09.2019 09:32

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали;

  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали.

  Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/10/2019 15:00

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 3 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 4 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 5 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 6 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 7 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 8 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 9 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:56
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Приложение 1 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Приложение 2 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Информация по чл. 44, ал.3, т.1 ЗОП - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за промяна на дата и час на отваряне на оферти - Публикувано на: 30 Октомври 2019 - 11:00
 • Съобщение - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Ноември 2019 - 10:21
 • Доклад - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1005 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1006 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1007 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1008 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1009 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1010 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1011 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване на дог.No8 - Публикувано на: 25 Юни 2021 - 19:21
 • Обявление за приключване на дог.No6 - Публикувано на: 25 Юни 2021 - 19:21
 • Обявление за приключване на дог.No5 - Публикувано на: 25 Юни 2021 - 19:20
 • Обявление за приключване на дог.No4 - Публикувано на: 25 Юни 2021 - 19:20
 • Обявление за приключване на дог.No3 - Публикувано на: 25 Юни 2021 - 19:20
 • Обявление за приключване на дог.No9 - Публикувано на: 25 Юни 2021 - 19:21
 • Обявление за приключване на дог.No7 - Публикувано на: 29 Юни 2021 - 14:30