Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 9

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049209

Началната дата: 22.12.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нова медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали - Апарат за транскраниална магнитна стимулация (TMC) и Апарат за хематологични анализи (ХА).Поръчката е комплексна без обособени позиции и включва взаимосвързани работи по доставка на медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали: •Магнитен стимулатор – 1 брой.Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения магнитен стимулатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на магнитния стимулатор са за сметка на изпълнителя.Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя.Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой - Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения автоматичен хематологичен анализатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на автоматичния хематологичен анализатор са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Не е се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Схема на плащане - подробно описана в документацията към процедурата. Срокът за изпълнение на доставката/доставките е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Този срок започва да тече считано от дата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора. Срокът на валидност на офертата следва да е 90 /деветдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите. Техническата спецификация е подробно описана в документацията за участие в процедурата.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049208

  Началната дата: 22.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на ново специализирано перално оборудване в ДПБ – Кърджали. • Професионални перални машини – 2 броя. Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставените нови перални машини. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на новите перални машини са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставените перални машини не може да е по-малък от от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Професионална сушилна машина – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация сушилна машина. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставената сушилна машина не може да е по-малък от от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Гладачен каландър – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира и тества каландъра. Извършва обучение на отговорния персонал и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставеният гладачен каландър не може да е по-малък от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9043315

  Началната дата: 30.06.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Документация
 • Покана (ел. подписана) - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. септември 2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Плащане за м. октомври 2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември и декември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане за м. януари 2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Плащане за м. февруари 16 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Плащане за м. март 2016 - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039932

  Началната дата: 19.03.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ - Кърджали, с оглед изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на лечебното заведение, произтичащи от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.1 от 03.01.2006г.). Върху всеки ваучер да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Документация - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Покана (електронно подписана) - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Договор за възлагане на ОП - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Плащания
 • Плащане април 2015 - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Плащане юли 2015 - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Плащане септември 2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Плащане ноември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0003

  Началната дата: 22.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали, по проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали

  Обектът на поръчката е текущ ремонт на две сгради на ДПБ – Кърджали: рехабилитационен и остър сектор, намиращи се в гр.Кърджали, ул. „Добрич“ № 44 и съгласно Наредба №1 за номенклатуата на видовете строежи, попада в І /първа/ група, ІІІ /трета/ категория.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документация - Публикувано на: 05 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения към документация - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения към документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Детайли и архитектурно заснемане - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Протокол на комисията No 3 - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Информация за сключени договори в АОП - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0002

  Началната дата: 15.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на ДПБ-Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключване на договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0001

  Началната дата: 20.07.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12/дванадесет/ месеца, при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни пояснения към документация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол No 1 от работата на комисията - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Приложение 3 към Протокол 2 - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протокол No 4 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 7 за изпълнение - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Гаранция за Участие
 • Справка за освобождаване на гаранция - Публикувано на: 28 Април 2016