Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051550

Началната дата: 22.03.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на хигиенно почистване на помещения в ДПБ – Кърджали. Услугата ще се извършва с 6 /шест/ броя хигиенисти: •1 хигиенист в Геронтопсихиатрично отделение; •1 хигиенист в Първо мъжко отделение; •3 хигиенисти в Отделение за лечение на зависимости; •1 хигиенист в Консултативно-диагностичен блок. Петимата хигиенисти в отделенията ще работят на сумарен график- дежурства, а единият в консултативно-диагностичен блок на редовен график от 8 часа без събота и неделя. Цените в предложението на кандидата да са в български лева и да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател /ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” №44 с включени всички разходи и данъци/. Заплащането на извършените услуги по хигиенно почистване ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата за съответния период. Времето за изпълнение ще е отразено в месечен график, съобразен със спецификата на здравните грижи и лечебния процес в конкретизираните отделения /структурни звена на болницата. Валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 07 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051414

  Началната дата: 17.03.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нова медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали - Терапевтична система за транскраниална магнитна стимулация (TСТМС) и Апарат за хематологични анализи (ХА).Поръчката е комплексна без обособени позиции и включва взаимосвързани работи по доставка на медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали: TСТМС – 1 брой.Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения магнитен стимулатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на магнитния стимулатор са за сметка на изпълнителя.Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя.Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой - Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения автоматичен хематологичен анализатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на автоматичния хематологичен анализатор са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Не е се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Схема на плащане - подробно описана в документацията към процедурата. Срокът за изпълнение на доставката/доставките е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Този срок започва да тече считано от дата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора.Срокът на валидност на офертата следва да е 90 /деветдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.Техническата спецификация е подробно описана в документацията за участие в процедурата.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 07 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051238

  Началната дата: 14.03.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 12 Май 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Покана (ел.подписана) - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Образци на документите - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050997

  Началната дата: 07.03.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ – Кърджали. Върху всеки ваучер трябва да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Покана (ел.подписана) - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2016-0001

  Началната дата: 24.11.2016 16:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 14 Февруари 2018 - 18:00