Текуши

Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 9084987

АОП линк

Изготвяне на технически инвестиционен проект, в съотвествие с предписанията, изводите и препоръките на Доклад от обследване за енергийна ефективност, включително чрез използване на възобновяеми енергийни източници, при изграждане на аеротермална и фотоволтаична инсталация, за производство и собствено потребление на енергия от ВЕИ за отопление, охлаждане и електричество, и подмяна на осветлението със светодиодно, с цел намаляване разходите и постигане на клас А на енергопотребление на сградите на ДПБ-Кърджали

Срок за получаване на офертите: 28.02.2019 15:00 часа

 

Началната дата: 16.01.2019

Файлове
 • Обява - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Документация - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 14:02
 • Доклади - Публикувано на: 21 Януари 2019 - 13:36
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 2 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 3 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 4 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 15:01
 • Разяснение 5 - Публикувано на: 23 Януари 2019 - 15:00
 • Разяснение 6 - Публикувано на: 23 Януари 2019 - 15:00
 • Образец 12 - Публикувано на: 23 Януари 2019 - 15:00
 • Протокол - Публикувано на: 11 Април 2019 - 13:57
 • Договор 13 - Публикувано на: 16 Май 2019 - 13:47
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9083168

  АОП линк

  "Хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали"

  Краен срок за получаване на офертите: 26.11.2018 15:00 часа

  Удължаване на срока за получаване на оферти до 3.12.2018 г. до 15:00 часа

  Началната дата: 14.11.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:29
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:29
 • Документация - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:30
 • Обазци - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 14:30
 • Информация от АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 09:46
 • Договор 16 - Публикувано на: 28 Декември 2018 - 10:34
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9078447

  АОП линк

  "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ДПБ - КЪРДЖАЛИ"

  Краен срок за събиране на офертите - 01.08.2018 г. 15:00 часа

  Началната дата: 06.07.2018

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:27
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:27
 • Документация - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:40
 • Указания за еЕЕДОП - Публикувано на: 13 Юли 2018 - 10:40
 • Съобщение - Публикувано на: 24 Юли 2018 - 11:15
 • Протокол - Публикувано на: 04 Септември 2018 - 10:02
 • Договор 12 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 14:25
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9070067

  АОП линк

  Избор на изпълнител за извършване на Хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали.

  Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя.

  Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44 в указания в обявата срок и час. Краен срок за подаване на оферти 14.11.2017 г. 15:00 часа

  Срокът за подаване на офертите се удължава до 20.11.2017 г.  15:00 часа

  Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 21.11.2017г. от 12,00 часа в в сградата на ДПБ - Кърджали. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

  Началната дата: 06.11.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
 • Информация за обявлението - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
 • Документация - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
 • Обазци - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
 • Информация за удължаване на срока на офертите - Публикувано на: 15 Ноември 2017 - 12:41
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 15:47
 • Договор No 26 - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:59
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9069360

  АОП линк

  Текущ ремонт на покрив и помещения в ДПБ - Кърджали

  Срок за получаване на офертите до 2.11.2017 г. 15:00 часа

  Началната дата: 17.10.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 17 Октомври 2017 - 13:57
 • Информация за обявлението - Публикувано на: 17 Октомври 2017 - 13:57
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2017 - 13:57
 • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 29 Ноември 2017 - 15:07
 • Договор No 27 - Публикувано на: 20 Декември 2017 - 10:31
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9061884

  АОП линк

  Избор на изпълнител за закупуване, доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за ДПБ – Кърджали.

  Подробна спецификаци на кухненското обзавеждане и оборудване се съдържа в предоставените по-долу документи.

  Краен срок за събиране на офертите: 07.03.2017 г. 15:00 часа

  Началната дата: 28.02.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 15:57
 • Информация от АОП - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 15:59
 • Указания - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 16:03
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 16:03
 • Договор - Публикувано на: 28 Февруари 2017 - 16:03
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 15 Март 2017 - 13:36