Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 23

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0002

Началната дата: 15.05.2017 10:43

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Решение - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Документация - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Образци на документите - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Приложение 1 - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Приложение 2 - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 11:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 20 Юли 2017 - 13:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 за работата на комисията - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 11:52
 • Съобщение за провеждане на публичен жребии - Публикувано на: 28 Август 2017 - 15:35
 • Протокол 2 за работата на комисията - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложение 1 към Протокол 2 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Протокол 3 за работата на комисията - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложения 1 и 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Решение за класиране на участниците - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложение 1 към Решение за класиране - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Обявление в АОП за частично прекратяване - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 13:57
 • Обявление - Публикувано на: 26 Септември 2017 - 15:07
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 26 Септември 2017 - 15:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за възлагане No 17 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:04
 • Договор за възлагане No 18 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:04
 • Договор за възлагане No 19 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:16
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор с Търговска лига - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:50
 • Обявление за приключил договор с Фаркол - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:50
 • Обявление за приключил договор със Софарма - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:50