Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 31

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2019-0001

Началната дата: 19.09.2019 09:32

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали;

Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/10/2019 15:00

Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 3 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 4 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 5 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 6 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 7 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 8 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:55
 • Договор 9 - Публикувано на: 07 Февруари 2020 - 14:56
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Приложение 1 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Приложение 2 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Информация по чл. 44, ал.3, т.1 ЗОП - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 11:07
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за промяна на дата и час на отваряне на оферти - Публикувано на: 30 Октомври 2019 - 11:00
 • Съобщение - Публикувано на: 29 Ноември 2019 - 12:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Ноември 2019 - 10:21
 • Доклад - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Протокол 2 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Протокол 3 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1005 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1006 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1007 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1008 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1009 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1010 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20
 • Решение 1011 - Публикувано на: 17 Декември 2019 - 15:20