Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 6

Уникален номер в регистъра на АОП: 9039932

Началната дата: 19.03.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ - Кърджали, с оглед изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на лечебното заведение, произтичащи от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.1 от 03.01.2006г.). Върху всеки ваучер да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Документация - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Покана (електронно подписана) - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Договор за възлагане на ОП - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Плащания
 • Плащане април 2015 - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Плащане юли 2015 - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Плащане септември 2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Плащане ноември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015