Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 8

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049208

Началната дата: 22.12.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на ново специализирано перално оборудване в ДПБ – Кърджали. • Професионални перални машини – 2 броя. Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставените нови перални машини. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на новите перални машини са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставените перални машини не може да е по-малък от от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Професионална сушилна машина – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация сушилна машина. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставената сушилна машина не може да е по-малък от от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Гладачен каландър – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира и тества каландъра. Извършва обучение на отговорния персонал и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставеният гладачен каландър не може да е по-малък от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 11 Февруари 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
  • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
  • Протоколи
  • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 02 Февруари 2016