Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 9070067

АОП линк

Избор на изпълнител за извършване на Хигиенно почистване на помещения в ДПБ - Кърджали.

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя.

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” № 44 в указания в обявата срок и час. Краен срок за подаване на оферти 14.11.2017 г. 15:00 часа

Срокът за подаване на офертите се удължава до 20.11.2017 г.  15:00 часа

Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което ще се проведе на 21.11.2017г. от 12,00 часа в в сградата на ДПБ - Кърджали. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Началната дата: 06.11.2017

Файлове
  • Обява - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
  • Информация за обявлението - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
  • Документация - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
  • Обазци - Публикувано на: 07 Ноември 2017 - 12:35
  • Информация за удължаване на срока на офертите - Публикувано на: 15 Ноември 2017 - 12:41
  • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Ноември 2017 - 15:47
  • Договор No 26 - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:59