Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 10

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050997

Началната дата: 07.03.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ – Кърджали. Върху всеки ваучер трябва да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 15 Април 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 07 Март 2016
  • Покана (ел.подписана) - Публикувано на: 07 Март 2016
  • Документация - Публикувано на: 07 Март 2016
  • Образци на документи - Публикувано на: 07 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 21 Март 2016