Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 17

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0001

Началната дата: 31.03.2014 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

Договори и споразумения по ОП
  • Информация за сключен договор със Салко ООД - Публикувано на: 23 Юли 2014
  • Информация за сключен договор със Салко ООД - Публикувано на: 02 Февруари 2015
  • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 07 Юни 2016
  • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 08 Юни 2016
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 31 Март 2014
  • Обявление - Публикувано на: 31 Март 2014
  • Документация - Публикувано на: 31 Март 2014