Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0001

Началната дата: 31.03.2014 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. февруари 2015 - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Плащане за м. март 2015 - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Плащане за м. април 2015 - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Плащане за м. май 2015 - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане за м. юни 2015 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Плащане за м. юли 2015 - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Плащане за м. август 2015 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Плащане за м. септември 2015 - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Плащане за м. октомври 2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември и декември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане за м. февруари 2016 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Плащане за м. март 2016 - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 23 Юли 2014