Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0002

Началната дата: 26.06.2014 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Решение - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Документация - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 18 Юли 2014
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 24 Юли 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнението на договор с Търговска Лига ЕООД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Информация за изпълнението на договор със Софарма АД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Информация за изпълнението на договор с Фаркол ЕООД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на част от позициите - Публикувано на: 14 Ноември 2014