Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 19

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2013-0002

Началната дата: 17.04.2013 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

Договори и споразумения по ОП
  • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 22 Юли 2013
  • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 24 Септември 2014
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 17 Април 2013
  • Обявление - Публикувано на: 17 Април 2013
  • Документация - Публикувано на: 17 Април 2013
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2013