Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 3

Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0001

Началната дата: 20.07.2015 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12/дванадесет/ месеца, при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни пояснения към документация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол No 1 от работата на комисията - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Приложение 3 към Протокол 2 - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протокол No 4 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 7 за изпълнение - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Гаранция за Участие
 • Справка за освобождаване на гаранция - Публикувано на: 28 Април 2016