Държавна психиатрична болница – Кърджали


Вътрешен номер в системата: 13

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051550

Началната дата: 22.03.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на хигиенно почистване на помещения в ДПБ – Кърджали. Услугата ще се извършва с 6 /шест/ броя хигиенисти: •1 хигиенист в Геронтопсихиатрично отделение; •1 хигиенист в Първо мъжко отделение; •3 хигиенисти в Отделение за лечение на зависимости; •1 хигиенист в Консултативно-диагностичен блок. Петимата хигиенисти в отделенията ще работят на сумарен график- дежурства, а единият в консултативно-диагностичен блок на редовен график от 8 часа без събота и неделя. Цените в предложението на кандидата да са в български лева и да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнението на поръчката до краен получател /ДПБ - Кърджали, ул. ”Добрич” №44 с включени всички разходи и данъци/. Заплащането на извършените услуги по хигиенно почистване ще се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата за съответния период. Времето за изпълнение ще е отразено в месечен график, съобразен със спецификата на здравните грижи и лечебния процес в конкретизираните отделения /структурни звена на болницата. Валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 07 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051414

  Началната дата: 17.03.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нова медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали - Терапевтична система за транскраниална магнитна стимулация (TСТМС) и Апарат за хематологични анализи (ХА).Поръчката е комплексна без обособени позиции и включва взаимосвързани работи по доставка на медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали: TСТМС – 1 брой.Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения магнитен стимулатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на магнитния стимулатор са за сметка на изпълнителя.Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя.Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой - Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения автоматичен хематологичен анализатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на автоматичния хематологичен анализатор са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Не е се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Схема на плащане - подробно описана в документацията към процедурата. Срокът за изпълнение на доставката/доставките е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Този срок започва да тече считано от дата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора.Срокът на валидност на офертата следва да е 90 /деветдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.Техническата спецификация е подробно описана в документацията за участие в процедурата.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 07 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9051238

  Началната дата: 14.03.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 12 Май 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Покана (ел.подписана) - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Образци на документите - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 10

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050997

  Началната дата: 07.03.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ – Кърджали. Върху всеки ваучер трябва да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 15 Април 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Покана (ел.подписана) - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 21 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049209

  Началната дата: 22.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на нова медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали - Апарат за транскраниална магнитна стимулация (TMC) и Апарат за хематологични анализи (ХА).Поръчката е комплексна без обособени позиции и включва взаимосвързани работи по доставка на медицинска апаратура в ДПБ – Кърджали: •Магнитен стимулатор – 1 брой.Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения магнитен стимулатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на магнитния стимулатор са за сметка на изпълнителя.Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя.Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Автоматичен хематологичен анализатор – 1 брой - Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставения автоматичен хематологичен анализатор. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на автоматичния хематологичен анализатор са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведената в експлоатация медицинска апаратура и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок.Гаранционният срок на доставения магнитен стимулатор не може да е по-малък от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя.Доставената медицинска апаратура следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост.Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова, неупотребявана, непреработена и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяната медицинска апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната й работа.Обучението на персонала за работа с медицинската апаратура ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. Не е се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Схема на плащане - подробно описана в документацията към процедурата. Срокът за изпълнение на доставката/доставките е не повече от 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Този срок започва да тече считано от дата на получаване от изпълнителя на възлагателното писмо за извършване на доставката предмет на договора. Срокът на валидност на офертата следва да е 90 /деветдесет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите. Техническата спецификация е подробно описана в документацията за участие в процедурата.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049208

  Началната дата: 22.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на ново специализирано перално оборудване в ДПБ – Кърджали. • Професионални перални машини – 2 броя. Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация доставените нови перални машини. Всички допълнително извършени разходи във връзка с монтажа, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация на новите перални машини са за сметка на изпълнителя. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставените перални машини не може да е по-малък от от декларирания от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Професионална сушилна машина – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация сушилна машина. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеното в експлоатация оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставената сушилна машина не може да е по-малък от от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали. •Гладачен каландър – 1 брой Определеният изпълнител доставя, монтира и тества каландъра. Извършва обучение на отговорния персонал и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Гаранционният срок на доставеният гладачен каландър не може да е по-малък от декларираният от производителя, като този срок започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол за приемането, инсталацията и пускане в експлоатация на доставеното оборудване. Гаранционният срок на предлаганото оборудване е даденият (декларираният) от производителя, а не декларираният от участника или друго трето лице, различно от производителя. Доставеното оборудване следва да се достави в оригинални опаковки с ненарушена цялост. Предлаганото оборудване следва да е ново, неупотребявано, непреработено и да е в актуалната производствена листа на производителя. Окомплектоването на доставяното оборудване следва да включват всички кабели и принадлежности, необходими за правилната му работа. Обучението на персонала за работа с оборудването ще се осъществява на мястото на доставка – ДПБ – Кърджали.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 11 Февруари 2016
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9043315

  Началната дата: 30.06.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Предметът на настоящата поръчка е избор на охранителна фирма за осъществяване на денонощна, невъоръжена охрана на територията на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти – помощно стопанство, находящи се в гр.Кърджали, ул.”Добрич”№44, включително осигуряване на контролно – пропускателния режим съгласно действащите правила за вътрешния ред на лечебното заведение, опазване и охрана на територията.
   
  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на ОП - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Документация
 • Покана (ел. подписана) - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. септември 2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Плащане за м. октомври 2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември и декември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане за м. януари 2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • Плащане за м. февруари 16 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Плащане за м. март 2016 - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039932

  Началната дата: 19.03.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана

  АОП линк


  Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в ДПБ - Кърджали, с оглед изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на лечебното заведение, произтичащи от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.1 от 03.01.2006г.). Върху всеки ваучер да бъде посочена номиналната му стойност в български лева. Купюрите на ваучерите да бъдат от 1.00лв., 2,00лв., 3.00лв., 5.00лв. и 10.00лв. По настоящата обществена поръчка Възложителят ще прави периодични заявки за доставка на ваучери за храна за срока на договора в зависимост от нуждите си.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Документация - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Покана (електронно подписана) - Публикувано на: 19 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол за дейността на комисията - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Договор за възлагане на ОП - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Плащания
 • Плащане април 2015 - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Плащане юли 2015 - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Плащане септември 2015 - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Плащане ноември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0002

  Началната дата: 07.08.2018 09:39

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Решение - Публикувано на: 13 Август 2018 - 12:32
 • Документация - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:11
 • Приложение 1 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Приложение 2 - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:12
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 14 Август 2018 - 12:13
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение по чл.57,ал.3 от ППЗОП - Публикувано на: 24 Октомври 2018 - 13:24
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018 - 13:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Протокол 3 с приложение - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 855 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:52
 • Решение No 856 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 857 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 858 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 859 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:53
 • Решение No 860 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 861 - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 09:54
 • Решение No 927 - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 10:41
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:54
 • Договор 2 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 3 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 4 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 5 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 6 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Договор 7 - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 11:53
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор No 1 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 2 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 3 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 4 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 5 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 6 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Информация за приключил договор No 7 - Публикувано на: 12 Февруари 2020 - 13:04
 • Вътрешен номер в системата: 26

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2018-0001

  Началната дата: 10.01.2018 11:45

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали"

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

  Документация
 • Покана - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Решение - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Документация - Публикувано на: 10 Януари 2018 - 15:14
 • Решение 62 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Доклад - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Решения за промяна
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 20 Февруари 2018 - 13:52
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Протокол 2 - Публикувано на: 01 Февруари 2018 - 14:32
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Март 2018 - 12:02
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 14 Март 2018 - 12:02
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:47
 • Вътрешен номер в системата: 25

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0004

  Началната дата: 23.11.2017 15:49

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на газьол за отопление за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Прогнозно количество 30 000/Тридесет хиляди/литра, посоченото количество е прогнозно и не задължава Възложителя да го закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. Възложителят не дължи неустойка при неизразходване на количествата. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:52
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Ноември 2017 - 16:48
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:52
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 17 Декември 2018 - 11:35
 • Вътрешен номер в системата: 24

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0003

  Началната дата: 09.11.2017 10:41

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на Държавната психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор 29 - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:49
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 09 Ноември 2017 - 17:30
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 13:49
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 27 Декември 2018 - 13:37
 • Вътрешен номер в системата: 23

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0002

  Началната дата: 15.05.2017 10:43

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури от обособените позици и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Решение - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Документация - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:21
 • Образци на документите - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Приложение 1 - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Приложение 2 - Публикувано на: 18 Май 2017 - 15:22
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение 1 - Публикувано на: 05 Юни 2017 - 11:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 20 Юли 2017 - 13:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 1 за работата на комисията - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 11:52
 • Съобщение за провеждане на публичен жребии - Публикувано на: 28 Август 2017 - 15:35
 • Протокол 2 за работата на комисията - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложение 1 към Протокол 2 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Протокол 3 за работата на комисията - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложения 1 и 2 към Протокол 3 - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Решение за класиране на участниците - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Приложение 1 към Решение за класиране - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 10:23
 • Обявление в АОП за частично прекратяване - Публикувано на: 08 Септември 2017 - 13:57
 • Обявление - Публикувано на: 26 Септември 2017 - 15:07
 • Решение за частично прекратяване - Публикувано на: 26 Септември 2017 - 15:07
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за възлагане No 17 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:04
 • Договор за възлагане No 18 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:04
 • Договор за възлагане No 19 - Публикувано на: 16 Октомври 2017 - 13:16
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор с Търговска лига - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:50
 • Обявление за приключил договор с Фаркол - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:50
 • Обявление за приключил договор със Софарма - Публикувано на: 23 Май 2019 - 13:50
 • Вътрешен номер в системата: 22

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2017-0001

  Началната дата: 03.04.2017 15:20

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за ДПБ - Кърджали

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:32
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:33
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:45
 • Обазци - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:50
 • Приложение 1 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:51
 • Приложение 2 - Публикувано на: 03 Април 2017 - 15:51
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти - Публикувано на: 02 Юни 2017 - 10:53
 • Протоколи
 • Протокол 1 за работата на комисията - Публикувано на: 09 Май 2017 - 13:37
 • Протокол 2 за работата на комисията - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Протокол 3 за работата на комисията - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2017 - 15:24
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.1 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:00
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.2 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:03
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.3 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:05
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.4 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:07
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.5 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:10
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.6 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:12
 • Решение за избор на изпълнител по обос.поз.7 - Публикувано на: 19 Юни 2017 - 11:13
 • Решение 578 за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юли 2017 - 09:45
 • Обявление за възлагане на поръчка - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Решение - Публикувано на: 24 Октомври 2017 - 15:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 10 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 11 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 12 - Публикувано на: 16 Август 2017 - 11:09
 • Договор No 20 - Публикувано на: 10 Ноември 2017 - 10:16
 • Договор No 21 - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 15:39
 • Договор No 23 - Публикувано на: 29 Ноември 2017 - 15:05
 • Договор No 24 - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:57
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Декември 2017 - 13:57
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил Договор 10 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:33
 • Обявление за приключил Договор 11 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:35
 • Обявление за приключил Договор 12 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 10:03
 • Обявление за приключил Договор 20 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:37
 • Обявление за приключил Договор 21 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:37
 • Обявление за приключил Договор 23 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:39
 • Обявление за приключил Договор 24 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 14:39
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2016-0001

  Началната дата: 24.11.2016 16:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на природен газ за нуждите на Държавна психиатрична болница - Кърджали, гр.Кърджали, ул.Добрич 44. Срок за изпълнение на договора 12 месеца.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 16 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 14 Февруари 2018 - 18:00
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0003

  Началната дата: 22.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Строително-монтажни работи в рехабилитационен и остър сектор в ДПБ-Кърджали, по проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали

  Обектът на поръчката е текущ ремонт на две сгради на ДПБ – Кърджали: рехабилитационен и остър сектор, намиращи се в гр.Кърджали, ул. „Добрич“ № 44 и съгласно Наредба №1 за номенклатуата на видовете строежи, попада в І /първа/ група, ІІІ /трета/ категория.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения по документация - Публикувано на: 05 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения към документация - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Допълнителни разяснения към документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Детайли и архитектурно заснемане - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 16 Февруари 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Протокол на комисията No 3 - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Информация за сключени договори в АОП - Публикувано на: 13 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0002

  Началната дата: 15.12.2015 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на ДПБ-Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключване на договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Обявление за приключване на договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2015-0001

  Началната дата: 20.07.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12/дванадесет/ месеца, при най-благоприятни за ДПБ - Кърджали условия.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни пояснения към документация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол No 1 от работата на комисията - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Приложение 3 към Протокол 2 - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Протокол No 4 - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор No 7 за изпълнение - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 10 Май 2016
 • Гаранция за Участие
 • Справка за освобождаване на гаранция - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0003

  Началната дата: 13.12.2014 15:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Осигуряване на периодични доставки на гориво за отопление и транспорт за нуждите на Държавна психиатрична болница-Кърджали

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Информация за изпълнение на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 14

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0002

  Началната дата: 26.06.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Решение - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Документация - Публикувано на: 26 Юни 2014
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 18 Юли 2014
 • Отговор на запитване - Публикувано на: 24 Юли 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Септември 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнението на договор с Търговска Лига ЕООД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Информация за изпълнението на договор със Софарма АД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Информация за изпълнението на договор с Фаркол ЕООД - Публикувано на: 19 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на част от позициите - Публикувано на: 14 Ноември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0001

  Началната дата: 31.03.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. февруари 2015 - Публикувано на: 09 Март 2015
 • Плащане за м. март 2015 - Публикувано на: 07 Април 2015
 • Плащане за м. април 2015 - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Плащане за м. май 2015 - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане за м. юни 2015 - Публикувано на: 20 Юли 2015
 • Плащане за м. юли 2015 - Публикувано на: 20 Август 2015
 • Плащане за м. август 2015 - Публикувано на: 10 Септември 2015
 • Плащане за м. септември 2015 - Публикувано на: 20 Октомври 2015
 • Плащане за м. октомври 2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември и декември 2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащане за м. февруари 2016 - Публикувано на: 18 Март 2016
 • Плащане за м. март 2016 - Публикувано на: 30 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Вътрешен номер в системата: 17

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2014-0001

  Началната дата: 31.03.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка по обособени позиции на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, гр. Кърджали”

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор със Салко ООД - Публикувано на: 23 Юли 2014
 • Информация за сключен договор със Салко ООД - Публикувано на: 02 Февруари 2015
 • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 08 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Обявление - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Документация - Публикувано на: 31 Март 2014
 • Вътрешен номер в системата: 19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2013-0002

  Началната дата: 17.04.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация, по следните обособени позиции: • Обособена позиция № І - Храносмилателна система и метаболизъм; • Обособена позиция № ІІ -Кръв, кръвообразуващи органи и сърдечно-съдова система; • Обособена позиция № ІІІ-Общи противовъзпалителни средства за системна употреба; • Обособена позиция № ІV - Нервна система; • Обособена позиция № V-Дихателна система; • Обособена позиция № VІ-Разни медикаменти включваща: • VІ-1- Дерматологични лекарствене продукти • VІ-2-Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на половите хормони; • VІ-3-Мускулно-скелетна система; • VІ-4-Разни медикаменти Поради малките количества и обща стойност в обособена позиция VІ са обединени 4 подпозиции. Всеки участник може да подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции, а за обособена позиция VІ, за една или повече подпозиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 22 Юли 2013
 • Информация за изпълнение на договора - Публикувано на: 24 Септември 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Април 2013
 • Обявление - Публикувано на: 17 Април 2013
 • Документация - Публикувано на: 17 Април 2013
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Юни 2013
 • Вътрешен номер в системата: 20

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00556-2013-0001

  Началната дата: 21.02.2013 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Кърджали чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя, в предвидени прогнозни количества съгласно спецификация в табличен вид - Приложение № 1, приложена към документацията за участие в открития конкурс, по следните обособени позиции: І - Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти; ІІ - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани; ІІІ - Животински или растителни масла и мазнини; ІV - Млечни продукти; V - Различни хранителни продукти;VІ -Хляб и тестени изделия; VІІ - Продукти на земеделието и градинарството; VІІІ - Месни продукти

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Май 2013
 • Информация за изпълнението на договора - Публикувано на: 28 Май 2014
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Февруари 2013
 • Обявление - Публикувано на: 21 Февруари 2013
 • Документация - Публикувано на: 21 Февруари 2013
 • Вътрешен номер в системата: 15

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 26.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата: 16

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 13.05.2014 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Избор на оператор за отпечатване, опаковане и предоставяне на ваучери за храна на работници и служители от ДПБ – Кърджали за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.“

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 13 Май 2014
 • Вътрешен номер в системата: 18

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 22.03.2013 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Осигуряване на денонощна охрана на Държавна психиатрична болница – Кърджали и прилежащите й обекти, находящи се в гр. Кърджали, ул.”Добрич” № 44”

  Всеки участник може да подаде офертата си всеки работен ден от 07.30 часа до 15.00 часа до посочения в поканата краен срок в Деловодство на ДПБ – КЪРДЖАЛИ, с адрес: гр. Кърджали, ул.„Добрич” № 44,.
  Контакти и допълнителни разяснения на тел. 0878787441 – Харитон Христов

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2013